• Creativity is just connecting things, Steve Jobs (1955-2011)

  • EN-2 limited

    senior creative team

    for challenging communication and design solutions

  • Ursi Hondtong, Karin Janssen

ABOUT - Als communicatie en ontwerp zonder omwegen om de juiste aanpak vragen! En snelheid, creativiteit en doelgerichtheid de aspecten zijn waar het om draait. Uw team versterkend. Van strategische conceptontwikkeling tot realisatie van eindproducten of deeltrajecten. Altijd doortastend analyserend en pragmatisch uitvoerend.

Ursi Hondtong en Karin Janssen werken tussen 1996 en 2008 als creatief team en eigenaren van communicatiebureau En-i voor opdrachtgevers als Philips/NXP, lobbypartij het Centraal Brouwerij Kantoor, zelfreguleringsorganisatie STIVA en milieueducatieorganisatie IVN. Daarna volgen enige jaren waarin persoonlijke interesses en ambities de ruimte krijgen.

 

Op verzoek van eerdere opdrachtgevers komt het tot En-2: de limited version. Met nog meer ervaring, kennis en kunde nu inzetbaar als interim projectmanagementteam of voor communicatieopdrachten die uitdagend genoeg zijn.

 

DE WAARDE VAN HET RESULTAAT LIGT IN HET BEREIKEN ERVAN.
Albert Einstein (1879-1955)


Ursi Hondtong
– T +31 (0)6 434 193 13
– M uh@en-2.nl
– W ursihondtong.eu
Ursi@LinkedIn

 

Conceptontwikkeling, communicatieadvies, grafisch ontwerp, webdesign, tekst- en beeldredactie, instructie.

 

affiniteiten

Industriële processen, ICT, dataprocessen, gezondheid, instructie en sport.


Karin Janssen
– T +31 (0)6 819 069 06
– M kj@en-2.nl
– W karinjanssen.nl
Karin@LinkedIn

 

Conceptontwikkeling, grafisch, interieur- en productontwerp, webdesign, productiebegeleiding en uitvoering.

 

affiniteiten

Ambacht, productieprocessen, 3D-printing en innovatie, schoenen.

CREATIVITEIT IS HET
LOGISCH VERVOLG VAN
GERICHT LOSLATEN

PROJECTEN -

Ursi Hondtong en Karin Janssen zijn in de afgelopen twee decennia samen ingezet op een groot aantal projecten, in diverse branches en met dito doelstellingen. Analytisch denken en creatief vertalen vormen de vaste pijlers waarmee voor onder meer de volgende opdrachtgevers resultaat is bereikt.


2dAwebsite-ontwikkelingNijmegen


Ger de Wind > schrijftwebsite-ontwikkelingKnegsel


NXP Semiconductors | Nijmegen


Centraal Brouwerij Kantoor | Amsterdam


Berko KompressorenWijchen


Standvast WonenNijmegen


Centraal Brouwerij Kantoor | Amsterdam


Philips Semiconductors | Nijmegen

CONTACT - Voor een vrijblijvende verkenning neemt u telefonisch of per mail contact met ons op. Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens leest u in de privacyverklaring.

Ursi Hondtong
– T +31 (0)6 434 193 13
– M uh@en-2.nl
– W ursihondtong.eu
Ursi@LinkedIn

Karin Janssen
– T +31 (0)6 819 069 06
– M kj@en-2.nl
– W karinjanssen.nl
Karin@LinkedIn

E-mail

De informatie op deze website wordt door En-2 met zorg samengesteld en onderhouden. Fouten zijn niet uitgesloten. De informatie is uitsluitend informatief bedoeld en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. En-2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik ervan, of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of voor schade t.g.v. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

Toegepaste verwijzingen en/of hyperlinks op deze site zijn met zorg geselecteerd. Ze verwijzen naar sites die niet door En-2 worden beheerd. En-2 geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van die sites.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten en afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en het ontwerp van deze website berusten bij En-2 en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen) van deze site voor niet-persoonlijk gebruik is op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van En-2 toegestaan.

 

En-2 garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking ervan.

En-2

Privacyverklaring

En-2 is een samenwerkingsverband tussen ursihondtong.eu en karinjanssen.nl. Bij het verlenen van diensten door En-2 worden uw persoonsgegevens verwerkt, door ursihondtong.eu en/of karinjanssen.nl. Om u te informeren hoe we met uw persoonsgegevens omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens En-2
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Naam: ursihondtong.eu
Rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak
KvK-nummer: 09191652
Adres: Haafakker 31 – 6578 BV Leuth
Telefoonnummer: 06 434 19 313
E-mailadres: uh@en-2.nl

 

Naam: karinjanssen.nl
Rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak
KvK-nummer: 09191485
Adres: Het Haam 9 – 6581 JC
Telefoonnummer: 06 81 906 906
E-mailadres: kj@en-2.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de diensten van En-2 verstrekt u ons persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een algemeen overleg, inventarisatiegesprek, via website, e-mail, telefonisch contact of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een project.

 

Persoonsgegevens
En-2 kan – afhankelijk van de aard van een opdracht – de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
• Moment van eerste contact
• Projectverslaglegging
• Gegevens nodig voor toegang tot bijvoorbeeld websites en andere digitale omgevingen
• Inhoud van communicatie
• IP-adres

 

Doeleinden
En-2 verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het klantenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden en informeren via website of e-mail.

 

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de (potentiële) dienstverlening
Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens verwerkt En-2 persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• Beheer en verbetering van te leveren diensten;
• Bescherming van financiële belangen;
• Navolging en bescherming in het kader van juridische plichten en rechten;
• Beveiliging en beheer van systemen.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals een accountant, IT-leverancier, fotograaf, model, standbouwer, drukker die worden ingeschakeld in algemene zin en/of ten behoeve van de realisatie van een project. Deze derden mogen uw persoonsgegevens dan ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

 

En-2 zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider MijnDomein die gevestigd is in Nederland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google LLC., WhatsApp Inc., Microsoft Inc., LinkedIn Corporation, Facebook Inc., Twitter Inc. en The Rocket Sience Group LLT d/b/a/ MailChimp in het contact met u. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten omwille van wettelijke bewaarplichten wel langer bewaard blijven. Zo zullen facturen en betalingsgegevens a.g.v. de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard worden.

 

Hoe En-2 uw gegevens beveiligt
En-2 vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden tijdens de projectduur geen gedragsanalyses gemaakt voor commerciële doeleinden.

 

Persoonsgegevens die afkomstig zijn uit het gebruik van bronnen zoals de website en Mail-chimp (om u in een algemeen commercieel kader te informeren of uit te nodigen) kunnen wel gebruikt worden voor gedragsanalyse. Dit om u eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

 

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u En-2 verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: contact@en-2.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan En-2 weten. Het ligt geenszins in de bedoeling uw vertrouwen te schaden. Mocht dit toch gebeurd zijn en een contact hierover niet tot een oplossing leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door En-2 worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op mei 2018.